Lời kнai ‘rợη ηgười’ của cặp vợ chồng đánн dã maη con gái 4 tuổi cнấn tнương ʂọ ηão

765

𝙲𝚑ỉ 𝚟ì đù𝚊 𝚗𝚐𝚑ị𝚌𝚑, 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚌𝚑ư𝚊 đầ𝚢 𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋ị 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚝𝚛ó𝚒 đá𝚗𝚑 𝚛ồ𝚒 𝚋ắ𝚝 𝚚𝚞ỳ 𝚜𝚞ố𝚝 𝟺 𝚐𝚒ờ đồ𝚗𝚐 𝚑ồ. 𝙷ậ𝚞 𝚚𝚞ả, 𝚋é 𝚋ị 𝚌𝚑ấ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘.

𝚂á𝚗𝚐 𝟷𝟺/𝟿, 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙳ĩ 𝙰𝚗 – 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 đ𝚊𝚗𝚐 𝚡𝚎𝚖 𝚡é𝚝 𝚔𝚑ở𝚒 𝚝ố Đỗ 𝚃𝚛ọ𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑 (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟾𝟽, 𝚚𝚞ê 𝚃𝙿. 𝙱𝚒ê𝚗 𝙷ò𝚊, Đồ𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚒) 𝚟à 𝚟ợ 𝚕à 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚃𝚑ù𝚢 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 (𝚂𝙽 𝟷𝟿𝟾𝟾, 𝚚𝚞ê 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙼ă𝚗𝚐 𝚃𝚑í𝚝, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐) 𝚟ì 𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒 đá𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 𝟺 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚌𝚑ấ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘.

𝙷𝚒ệ𝚗 𝚕ã𝚗𝚑 đạ𝚘 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙳ĩ 𝙰𝚗 đã 𝚝ạ𝚖 𝚐𝚒ữ 𝚑ì𝚗𝚑 𝚜ự 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚗à𝚢. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚌ủ𝚊 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙳ĩ 𝙰𝚗, 𝚌𝚑ỉ 𝚟ì 𝚗𝚐𝚑ị𝚌𝚑 𝚋ế𝚙 𝚐𝚊𝚜 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ 𝚖à 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚋ị 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚝𝚛ó𝚒 đá𝚗𝚑 𝚟à 𝚋ắ𝚝 𝚚𝚞ỳ đế𝚗 𝚖ứ𝚌 độ 𝚝𝚘à𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚝í𝚖 𝚝á𝚒, 𝚖á𝚞 𝚝ụ ở 𝚗ã𝚘.

𝙲ụ 𝚝𝚑ể, 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸𝟶 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚐à𝚢 𝟷𝟶/𝟿, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ú𝚌 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 ở 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝙽𝚐â𝚗 𝚝𝚑ì 𝙽𝚐â𝚗 𝚗𝚐𝚑ị𝚌𝚑 𝚋ế𝚙 𝚐𝚊𝚜 𝚗ê𝚗 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ớ𝚒. 𝚃𝚒ế𝚙 đó, 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚎 𝚌ó 𝚜ẵ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 đá𝚗𝚑 𝚝ớ𝚒 𝚝ấ𝚙 𝚟à𝚘 𝚖ô𝚗𝚐 𝚟à 𝟸 𝚝𝚊𝚢 𝚋é.

𝚂𝚊𝚞 đó, 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 𝙽𝚐â𝚗 𝚚𝚞ỳ 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚗ề𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ. 𝙻ú𝚌 𝚗à𝚢, 𝙼𝚒𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 ở 𝚝𝚛ê𝚗 𝚐á𝚌 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚟ậ𝚢 𝚋ự𝚌 𝚝ứ𝚌 𝚗ê𝚗 𝚕𝚒ề𝚗 đ𝚒 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 đá𝚗𝚑 𝚟à𝚘 𝚖ô𝚗𝚐, 𝚖ặ𝚝 𝚟à đầ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗. 𝚃𝚒ế𝚙 đó, 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚍ù𝚗𝚐 𝚋ị𝚌𝚑 𝚗𝚢 𝚕ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ó𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚛ồ𝚒 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌𝚑ử𝚒 𝚋ớ𝚒.

𝙺𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚝𝚑ì 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚌ở𝚒 𝚝𝚛ó𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚟à 𝚋ắ𝚝 𝚋é 𝚚𝚞ỳ 𝚐ố𝚒 𝚍ướ𝚒 𝚗ề𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ đế𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟶 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚐à𝚢 𝟷𝟷/𝟿. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚌𝚑ỉ đượ𝚌 đ𝚒 𝚗𝚐ủ 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 đã 𝚚𝚞ỳ 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟺 𝚐𝚒ờ đồ𝚗𝚐 𝚑ồ.

Đế𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝟷𝟸/𝟿, 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚟ế𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚜ư𝚗𝚐, 𝚑𝚊𝚒 𝚖ắ𝚝 𝚋ầ𝚖 𝚝ụ 𝚖á𝚞 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đư𝚊 𝙽𝚐â𝚗 đ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 để đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị. Đế𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟻 𝚐𝚒ờ 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚌𝚑ị 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚀𝚞ế 𝙽𝚑à𝚗 (ở 𝚌ù𝚗𝚐 𝚍ã𝚢 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ) 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚝𝚑ấ𝚢 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚕ớ𝚗 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗ê𝚗 đ𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚡𝚎𝚖 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚗ằ𝚖 𝚋ấ𝚝 𝚝ỉ𝚗𝚑 ở 𝚐ó𝚌 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ 𝚗ê𝚗 đư𝚊 𝚋é đ𝚒 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 ở 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝙳ĩ 𝙰𝚗.

𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚍𝚘 𝚟ế𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚚𝚞á 𝚗ặ𝚗𝚐, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 đế𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 đ𝚊 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐 để đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị. 𝚂𝚊𝚞 đó, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚑à𝚗 đã 𝚋á𝚘 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝙳ĩ 𝙰𝚗. 𝙲ơ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚌ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚔𝚑ẳ𝚗𝚐 đị𝚗𝚑, 𝙽𝚐â𝚗 𝚕à 𝚌𝚘𝚗 𝚛𝚞ộ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐. 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟à 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗𝚑ư 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟷𝟶. 𝙲ả 𝚑𝚊𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đă𝚗𝚐 𝚔ý 𝚔ế𝚝 𝚑ô𝚗.

Đế𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝟷𝟶/𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟷, 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 (𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝚐𝚒ấ𝚢 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑). 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚌ô𝚗𝚐 𝚗𝚑â𝚗 𝚖𝚊𝚢, 𝙼𝚒𝚗𝚑 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚋ả𝚘 𝚟ệ 𝚋𝚞ổ𝚒 𝚝ố𝚒. 𝙲ả 𝚑𝚊𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚛á𝚒 𝚌𝚊 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗ê𝚗 𝚙𝚑â𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 để 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗. 𝚃𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚐ầ𝚗 đâ𝚢, 𝚍𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ậ𝚗 𝚕ợ𝚒 𝚗ê𝚗 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚕à𝚖, ở 𝚗𝚑à 𝚝𝚛ô𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚒 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗.

𝙲𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚗ê𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚖â𝚞 𝚝𝚑𝚞ẫ𝚗. 𝙼ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚝ứ𝚌 𝚐𝚒ậ𝚗, 𝚌ả 𝚑𝚊𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚛ú𝚝 𝚐𝚒ậ𝚗 𝚕ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗. 𝙽ó𝚒 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 đá𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗, 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚕ý 𝚐𝚒ả𝚒 𝚍𝚘 𝚌ả 𝚗𝚐à𝚢 𝚗ằ𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚗𝚐𝚑ị𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚋ự𝚌 𝚋ộ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚕ờ𝚒 𝚗ê𝚗 𝚍ù𝚗𝚐 𝚌â𝚢 𝚝𝚛𝚊 𝚍à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟼𝟶𝚌𝚖 đá𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗.

𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚛ằ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚑 𝚟𝚒 𝚗à𝚢 𝚕à để 𝚍ạ𝚢 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 đã 𝚟𝚒 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚙𝚑á𝚙 𝚕𝚞ậ𝚝. 𝚂á𝚗𝚐 𝟷𝟺/𝟿, 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚝𝚛ị 𝚝ạ𝚒 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 Đ𝚊 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐, 𝚑à𝚗𝚐 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 đã 𝚝𝚑ă𝚖 𝚑ỏ𝚒 𝚟à 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚒ề𝚗 𝚋é. 𝙷𝚒ệ𝚗 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚃𝚑ị 𝚀𝚞ế 𝙽𝚑à𝚗 𝚝ì𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌.

𝙽ằ𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚗𝚐ủ 𝚝𝚑𝚒ế𝚙 đ𝚒. 𝙶ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚟ẫ𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚌𝚑í𝚝 𝚟ế𝚝 𝚋ầ𝚖 đ𝚎𝚗. 𝚃𝚛ê𝚗 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚌ò𝚗 𝚑ằ𝚗 𝚜â𝚞 𝚟ế𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐, 𝚟ế𝚝 𝚝𝚛ó𝚒 ở 𝚌ổ 𝚝𝚊𝚢. 𝚃𝚑ỉ𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚘ả𝚗𝚐, 𝚋é 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚔𝚑ó𝚌 𝚑𝚘ả𝚗𝚐.

Vợ chồng Minh – Trang tại cơ quan điều tra

𝙲𝚑ứ𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 𝚗à𝚢, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚡ó𝚝 𝚡𝚊 𝚟à 𝚟ô 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚑ẫ𝚗 𝚗ộ 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 𝚍ạ𝚢 𝚌𝚘𝚗 “𝚔𝚒ể𝚞 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 đ𝚎𝚗” 𝚌ủ𝚊 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚋é. 𝚅ừ𝚊 𝚕ấ𝚢 𝚔𝚑ă𝚗 𝚕𝚊𝚞 𝚝𝚛ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋é, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚑à𝚗 𝚗𝚐ậ𝚖 𝚗𝚐ù𝚒 𝚔ể: “𝙼ỗ𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚕𝚞ô𝚗 𝚖𝚒ệ𝚗𝚐 𝚕𝚊: ‘𝙱𝚊 𝚖ẹ ơ𝚒 đừ𝚗𝚐 đá𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗, đừ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚌𝚑 đ𝚒ệ𝚗 𝚌𝚘𝚗, đừ𝚗𝚐 𝚕𝚒ệ𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚗ữ𝚊’.

𝙼ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚌𝚑á𝚞 𝚕𝚊, 𝚕ò𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚚𝚞ặ𝚗 𝚝𝚑ắ𝚝. 𝙷ổ 𝚍ữ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ỡ ă𝚗 𝚝𝚑ị𝚝 𝚌𝚘𝚗, 𝚜𝚊𝚘 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚌𝚑á𝚞 𝚕ạ𝚒 𝚑à𝚗𝚑 𝚡ử 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢”. 𝙲𝚑ị 𝙽𝚑à𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝, 𝚖ặ𝚌 𝚍ù đã 𝚐ầ𝚗 𝟹 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚛ô𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚙𝚑í𝚊 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑 𝚗ộ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 để 𝚝𝚑ă𝚖 𝚑ỏ𝚒.

“𝙲ứ 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚋ố 𝚖ẹ 𝚌𝚑á𝚞 𝚑à𝚗𝚑 𝚡ử 𝚗𝚑ư 𝚟ậ𝚢, ô𝚗𝚐 𝚋à 𝚗ộ𝚒 𝚜ẽ đế𝚗 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 để 𝚋ù đắ𝚙, 𝚗à𝚘 𝚗𝚐ờ 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚐ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚋á𝚘 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚑ọ 𝚟ẫ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đế𝚗”, 𝚌𝚑ị 𝙽𝚑à𝚗 𝚋ứ𝚌 𝚡ú𝚌.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌á𝚌 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚐𝚘ạ𝚒-𝚃𝚑ầ𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑, 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 đ𝚊 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐, 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 𝚋ị 𝚜ư𝚗𝚐 𝚗ề 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ỗ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚔𝚑𝚞ô𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚟à 𝚋ị 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘 𝚍ạ𝚗𝚐 “𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚍ướ𝚒 𝚗𝚑ệ𝚗”, 𝚖ộ𝚝 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚌𝚑ấ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘. 𝙷𝚒ệ𝚗 𝚋é 𝙽𝚐â𝚗 đã 𝚚𝚞𝚊 𝚌ơ𝚗 𝚗𝚐𝚞y kịch.

>>Xem Thêm: Mẹ kế cho con ăn sáng bằng giun đất khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Trong clip có thể thấy, một bàn tay người lớn vô tư đút từng con giun đất còn ngọ nguậy trong bát cho em bé hơn một tuổi ăn Có vẻ như điều này đã quá quen thuộc nên đứa bé không hề tỏ ra sợ hãi mà hồn nhiên ăn một cách ngon lành.

Theo trang Khmer News, một tài khoản facebook có tên là Lee Kimsay đã chia sẻ 2 đoạn clip cùng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình.

Đoạn trạng thái của Lee Kimsay có nội dung: “Khi một cặp đôi nào đó li dị, họ không nên dễ dàng tin tưởng vào người mới của mình. Bởi vì rất có thể con cái của họ sẽ bị ngược đãi. Như trong clip này, đứa trẻ hơn một tuổi đã bị bắt buộc ăn những con giun còn sống”.

Trong clip có thể thấy, một bàn tay người lớn vô tư đút từng con giun đất còn ngọ nguậy trong bát cho em bé hơn một tuổi ăn Có vẻ như điều này đã quá quen thuộc nên đứa bé không hề tỏ ra sợ hãi mà hồn nhiên ăn một cách ngon lành.

Theo đó, đoạn clip này được chia sẻ vào sáng ngày 21/2 và sự việc được cho là xảy ra ở nước Lào. Khmer News cho rằng, rất có thể em bé này đã bị mẹ kế ngược đãi, bắt ăn sáng bằng giun sống thay vì một bữa ăn thông thường.

Chỉ sau 5 giờ đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được gần 20.000 lượt chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bàng hoàng của mình khi bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi phải ăn sáng bằng giun đất sống. Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của clip này.

Clip: Mẹ kế cho con ăn sáng bằng giun đất khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hiện, clip em bé ăn giun sống vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng hành động vô tư cho trẻ ăn giun sống được cảnh báo là việc làm vô cùng nguy hiểm và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.